.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :..
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ |
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
1/9/2018 - 31/8/2019
Μέττας Λουκάς

Του μεταβιβάζονται καθ' ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Τεχνικών Έργων-Συντήρησης (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας) και κίνησης οχημάτων.
2) Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα την εποπτεία του μηχανοστασίου του Δήμου.
3) Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
4)
Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως την ευθύνη συντήρησης και καλλωπισμού όλων των χώρων πρασίνου.

5) Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Πολεοδομίας.
6) Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.
7) Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
8) Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
9) Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
10) Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Κόκκινος Ιωάννης

Του μεταβιβάζονται καθ' ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
2) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως την ευθύνη της άρδευσης των καλλιεργητικών εκτάσεων του Δήμου και την εποπτεία του κλειστού αντλιοστασίου άρδευσης, την προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων καθώς και την ευθύνη συντήρησης των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.

3) Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
4) Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
5) Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.
Σκαγιάκου Βαρβάρα
Της μεταβιβάζονται καθ' ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
2) Ποιότητα Ζωής και ιδίως σε θέματα προβολής τουρισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θέσεων εγκατάστασης στεγάστρων, αφετηριών και στάσεων λεωφορείων.
3) Καταστημάτων και Επιχειρήσεων.
4) Οικονομικών θεμάτων.
5) Εποπτεία και διαχείριση κοιμητηρίου.
6) Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς της.

7) Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές της.
8) Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος

Του μεταβιβάζονται κατά τόπο στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας, αρμοδιότητες ως κατωτέρω:

1) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας.
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας.
η) την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
κ) Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
2) Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
Μαράντος Άγγελος


Με αρμοδιότητες σε θέματα εποπτείας - άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου.

Μπαμπλέκος Χρήστος

Ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ορχομενού εκχωρώντας του την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου ως ακολούθως:

1) Καταστημάτων και επιχειρήσεων.
2)
Θέματα εποπτείας και φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής Ενότητας Ορχομενού.
3)
Θέματα εποπτείας και παρακολούθησης του ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού.

Φεργαδιώτης Ευθύμιος

Ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ορχομενού εκχωρώντας του την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου ως ακολούθως:

1) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
- Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
- Την ευθύνη δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
-Την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
2) Ποιότητα Ζωής και ιδίως
- Ανάπτυξη εμπορίου.

 

 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού