.   Επιστροφή Αρχική σελίδα Αρχική           
                                                     ..: Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :..
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ |
    ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  στο Δημαρχείο 

  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  εκτός Δημαρχείου  

  ΠΑΙΔΕΙΑ 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   *Ανακοινώσεις
   *Δελτία Τύπου
   *Αποφάσεις
.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

  ΙΣΤΟΡΙΑ 6.000 ΧΡΟΝΩΝ  

  ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  

.

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
  για τον Ορχομενό  
  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
1/1/2019 - 31/8/2019   (απόφαση Δημάρχου)
Κόκκινος Ιωάννης

Του μεταβιβάζονται καθ' ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:


1. Τεχνικών Έργων-Συντήρησης (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας) και κίνηση οχημάτων.
2. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
3. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
4. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.
5. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

6. Στην αναπλήρωση στα καθήκοντα του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 89 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
7. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.
8. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
9. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Φεργαδιώτης Ευθύμιος

Του μεταβιβάζονται καθ' ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
2. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών
χαρών και των συναφών χώρων.
3. Ποιότητα Ζωής.
4. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.

5. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.
6. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
7. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου.
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Σκαγιάκου Βαρβάρα
Της μεταβιβάζονται καθ' ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:


1. Οικονομικών θεμάτων.
2. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
3. Εποπτεία και διαχείριση κοιμητηρίου.
4. Την εποπτεία θεμάτων αθλητισμού, πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
5. Καταστημάτων και επιχειρήσεων.
6. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.

7. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
8. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου.
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.

Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος

Του μεταβιβάζονται κατά τόπο στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας, αρμοδιότητες ως κατωτέρω:

1) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας.
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας.
η) την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
κ) Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
2) Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.


 
 
   
 
   
 

 
        Δήμος Ορχομενού | Υλοποίηση & Διαχείριση: Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Ορχομενού